Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Co 3321/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piasecznie z 2015-05-27

sygn. I Co 3321/14

POSTANOWIENIE

Dnia 27 maja 2015 roku

Sąd Rejonowy w Piasecznie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Kamil Gołaszewski

po rozpoznaniu 27 maja 2015 roku w P. na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku wierzyciela Miasta S. W.

przeciwko dłużnikowi A. S.

prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie T. G.

z urzędu

postanawia:

polecić komornikowi wezwanie wierzyciela do uzupełnienia braków formalnych wniosku o wszczęcie egzekucji poprzez przedłożenie, pod rygorem odmowy wszczęcia egzekucji, tytułu wykonawczego zawierającego obowiązek dłużnika wydania pomieszczenia tymczasowego nr 2 przy ulicy (...) w W..

UZASADNIENIE

Postanowienie jest niezaskarżalne, zatem nie wymaga sporządzenia uzasadnienia, jednakże zostanie ono sporządzone z uwagi na konieczność wyjaśnienia motywów jakimi kierował się sąd.

Zgodnie z art.803 kpc tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego. Zatem to z treści tytułu wykonawczego powinna wynikać zarówno osoba dłużnika przeciwko której prowadzona jest egzekucja, jak i obowiązek podlegający wykonaniu. O ile przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują niekiedy możliwość prowadzenia egzekucji przeciwko osobom niewymienionym w tytule wykonawczym (np. art.776[1]§2 kpc, art.791§1 i 2 kpc), to takie rozwiązanie znajduje wyraźne odzwierciedlenie w przepisie ustawy i stanowi wyjątek od zasady prowadzenia egzekucji w granicach określonych przez treść tytułu wykonawczego.

Natomiast w treści art.1046 kpc brak jest unormowania umożliwiającego prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi zmierzającej do wydania przez niego innego pomieszczenia niż wskazane w tytule wykonawczym. W szczególności nie wynika ona z §4 tego artykułu o treści: Wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Wskazany w przepisie termin 6 miesięcy dotyczy okresu, na jaki komornik zobowiązany jest do wstrzymania się z dokonaniem czynności usunięcia dłużnika z lokalu w oczekiwaniu na wskazanie przez gminę tymczasowego pomieszczenia, a kolejne zdanie dotyczy czynności komornika w przypadku niewskazania pomieszczenia i upływu terminu (podobnie §4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości). Nie stanowi natomiast terminu po którym komornik może dokonywać usunięcia dłużnika ze wcześniej wskazanego pomieszczenia tymczasowego, na podstawie tego samego tytułu wykonawczego.

Również w doktrynie wskazuje się, że Eksmisja z tymczasowego pomieszczania do noclegowi (art.1046§4 zd.3) może być dokonana tylko na podstawie nowego tytułu wykonawczego. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. – Z.K., Kodeks postępowania cywilnego Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne pod kier. Z. S., C. 2013, teza 30 do art.1046.

Pogląd powyższy znajduje swoje uzasadnienie również w treści art.25d ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów (…), który to przepis wyraźnie przewiduje możliwość zobowiązania dłużnika do opuszczenia pomieszczenia tymczasowego. W orzecznictwie sądów powszechnych orzeczenia wydawane są orzeczenia zobowiązujące do opróżnienia pomieszczeń tymczasowych (m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z 6 czerwca 2014 roku, sygn. IV Ca 269/14, wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu z 20 listopada 2013 roku, sygn. VIII Ca 473/13 - http://orzeczenia.ms.gov.pl ).

Zwrócić należy również uwagę, że podmiotem zawierającym z dłużnikiem umowę najmu pomieszczenia tymczasowego może być inna osoba niż wierzyciel na rzecz którego został wydany tytuł wykonawczy zawierający obowiązek opróżnienia lokalu. W takiej sytuacji przyjęcie, że ten sam tytuł wykonawczy stanowi również podstawę do opróżnienia pomieszczenia tymczasowego oznaczałoby nie tylko prowadzenie egzekucji innego obowiązku niż wyrażony w tytule wykonawczym ale też na rzecz innej osoby.

W rezultacie przyjąć należy, że tytuł wykonawczy zawierający obowiązek opróżnienia lokalu nie stanowi podstawy do prowadzenia egzekucji zmierzającej do opróżnienia pomieszczenia tymczasowego do którego dłużnik został usunięty w ramach czynności przewidzianych w art.1046§4 kpc.

Zgodnie z art.797§1 kpc do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć tytuł wykonawczy. Zatem w sytuacji, w której wierzyciel nie składa tytułu wykonawczego obejmującego obowiązek, którego egzekucji żąda, konieczne jest wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku (art.130 kpc).

Wobec powyższego Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Zarządzenie – 27 maja 2015 roku

1  odpis postanowienia doręczyć:

1.i  wierzycielowi

1.ii  dłużnikowi

1. (...)  komornikowi (ze wzmianką o prawomocności), zwracając akta egzekucyjne

2  zwrócić akta XVI C 1086/14.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Czerniszewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piasecznie
Osoba, która wytworzyła informację:  Kamil Gołaszewski
Data wytworzenia informacji: